Snabbfakta

Det är svårt att hitta rätt kompetens. Vår vision är att skapa förutsättningar till att hitta kompetens inom B2B, B2C och C2C, med syfte till en effektiv, hållbar och transparent tillsättning av kompetens.

Gigspect utgör en integrerad del av Gigoxo AB. Där anställda eller fristående ingenjörer, tekniker, konsulter och besiktningsmän ambulerar utifrån deras demografiska förutsättningar.

Besiktning och kontroll

Entreprenadbesiktning

Vid nyproduktion, om- / tillbyggnad samt renovering. Kontroll utförs mot entreprenad-bestämmelser reglerade i avtal eller kontrakt.

Statusbesiktning

Vid inventering av befintliga fastigheter och byggnader, för att dokumentera dess skick. Kan verka som underlag inför underhållsåtgärder.

Överlåtelsebesiktning

Vid överlåtelse av fast egendom enligt Jordabalken. Vi redogör parternas skyldigheter samt dokumenterar fastighetens förväntade skick.

Kontroller

 • OVK besiktning
 • Elrevision
 • Kontrollansvarig enl. PBL

Några referenser

HSB
Logo HSB

Sara Halef – Teknisk förvaltare

JSR Fastigheter
JSR logo

Samuel Beckstrand – VD

Delagott Real Estate
Logga delagott

Fredrik Folkegård – Förvaltare

Mätning och provning

Lufttäthetsprovtagning

Mätning av byggnadens luftläckage vid + / – 50 PA. Mätningen utförs enl. SS EN ISO 9972.

Fuktmätning

Mätning av fukt sker i olika material med där tillhörande metod för vald mätutrustning och material

Termografering

Kontroll sker av byggnader och installationer så som fjärrvärme, undercentraler och el.

Miljöprovning

 • Mikrobiella organismer
 • Kemiska emissioner
 • PAH
 • Asbest
 • Radon

Några referenser

Österling Bygg
Logga Österling bygg logga

Anton Hägglund – Entreprenadingenjör

Paradoumo gruppen
Logo Paradoumo gruppen

Sargon Malkey och Ibrahim Kerimo

In Construction
Logo inconstruction

Daniel Ståhlgren – VD

Sjötorps Hus
Logga Sjötorps hus

Carina Pettersson – Energi- och miljösamordnare

Resona Entreprenad
Logo Resona

Åke Strömgren, Robin Gahn, Karl Söderberg och Branko Rapaic

KvalitetsbyggR
Logga kvalitetsbyggR

Robert Nordmark – Projektledare

Splendid Entreprenad
Logga Splendid

David Tossou, Johan Gradin och Jonathan Palmberg

Rådgivning och konsultation

Fuktsakkunnig

Stöd i fuktsäkerhetsarbeten inom hela byggprocessen. Från kravställning till uppföljande beredskapsplaner.

Inomhusmiljöutredning

Vi utför utredningar med provtagning i samband med besvär av luftkvalitén inom bostäder och lokaler.

Juridik

Teknisk rådgivning i juridiska frågor som berör bygg-, fastighet-, miljö- entreprenadrätt.

Arbets- och projektledare

 • Bygg
 • Anläggning
 • Installation

Några referenser

Jiben
Logo Jiben

Simon Liljegren – PC

Artega Entreprenad
Logga Artega

Daniel Westman – PC

Uppgifter.